کادر آموزشی و علمی  
سرکار خانم عباسی   دبیر ریاضی پایه هفتم
سرکار خانم حیدری   دبیرریاضی پایه هشتم
سرکار خانم صفری   دبیر ریاضی پایه نهم
سرکار خانم امامی  دبیر عربی پایه های  هفتم وهشتم  و دینی و قرآن پایه هفتم
سرکار خانم عبدالعلی پور دبیر عربی و دینی پایه نهم  و دینی پایه هشتم 
سرکار خانم هدایی دبیر زبان پایه هفتم و هشتم ونهم
   
سرکار خانم میزانی  دبیر ادبیات پایه های هفتم وهشتم ونهم
سرکار خانم زمانیان دبیر مطالعات پایه های هفتم وهشتم 
سرکار خانم نظری  دبیر علوم پایه هفتم 
سرکار خانم یوسفی دبیر علوم پایه  های هشتم ونهم 
   
سرکار خانم حسین زاده  دبیر مطالعات پایه نهم
سرکار خانم مهدیه
پور شریعتی
دبیر تربیت بدنی